Søknad om midler

Anders Jahres Humanitære Stiftelse foretar utdeling av midler årlig innen utgangen av juni måned. Stiftelsen har som formål å støtte tiltak av humanitær, kulturell og sosial art i Norge, med særlig vekt på virksomheter i Sandefjord og Vestfold fylke for øvrig. Under sosiale tiltak skal spesielt hensyn tas til omsorg for eldre.

Søknadsfrist er 15. mars hvert år.

Søknadskriteriene er referert i Stiftelsens statutter §5:

"Stiftelsen har som formål å støtte tiltak av humanitær, kulturell og sosial art i Norge, med særlig vekt på virksomheter i Sandefjord og Vestfold fylke for øvrig. Under sosiale tiltak skal spesielt hensyn tas til omsorg for eldre."

Hvem kan søke:

Organisasjoner, lag og foreninger kan søke. Søknader fra virksomheter utenfor Vestfold blir bare unntaksvis vurdert. Søkere fra enkeltpersoner kan ikke ventes imøtekommet. Studier og utdannelse faller utenfor rammen av de formål som støttes.

Alle søkere blir tilskrevet når utdelingen er vedtatt innen utgangen av juni måned.

Søknaden må inneholde:

  • Kontaktdata på søker og kontaktperson, inkludert navn og adresse.
  • Kort beskrivelse av søkers virksomhet/organisasjon.
  • Kort beskrivelse av det prosjekt som det søkes støtte til.
  • Finansieringsplan
  • Regnskap og budsjett for organisasjon/prosjekt.
  • Kontonummer for overføring av midler.

 

Søknader mottatt etter søknadsfristens utløp blir først vurdert ved neste års utdeling.

Lykke til med søknaden!

Klikk her for å søke