Om stiftelsen

Anders Jahres Humanitære Stiftelse er etablert ved to gavebrev av 28. desember 1966 fra Anders Jahre. Den opprinnelige grunnkapital var kr 20 mill. Senere, 1973 ble stiftelsen tilført ennå to gavebrev fra Anders Jahre på henholdsvis 20 000 aksjer i Aksjeselskapet Kosmos, kursverdi den gang ca kr 17 mill, samt ytterligere 20 000 aksjer litt senere på året til kursverdi den gang ca kr 20 mill.

Stiftelsen har som formål å støtte tiltak av humanitær, kulturell og sosial art i Norge, med særlig vekt på virksomheter i Sandefjord og Vestfold fylke for øvrig. Under sosiale tiltak skal spesielt hensyn tas til omsorg for eldre.

Styret foretar utdeling en gang i året, innen utgangen av juni. Det er til nå utdelt totalt i størrelsesorden 240 mill. kroner til de fastsatte formål siden Stiftelsens opprettelse i 1966.

Stiftelsen har utdelt Anders Jahres Kulturpris siden 1990. Prisbeløpet, som bør være betydelig, fastsettes av styret for hver enkelt utdeling. Kulturprisen skal være en æresbelønning til norske eller utenlandske personer eller institusjoner som har gjort en fremdragende innsats fortrinnsvis for norsk kulturliv.

Anders Jahre etablerte for øvrig i 1953 Anders Jahres fond til vitenskapens fremme. Fondet støtter medisinsk og juridisk forskning fortrinnsvis ved Universitetet i Oslo og forskning på kjemiens og skipsbyggningens område fortrinnsvis ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet i Trondheim. Fondet har utdelt mer enn 250 mill. kroner til de fastsatte formål.

 • ORGANISASJON/ STYRE

  Styret i Anders Jahres Humanitære Stiftelse

  Jon Gunnar Pedersen

  Styreleder

  Åse Kleveland

  Bentein Baardson

  Odd Gleditsch d.y.

  Hilde Glenne

  Eric Sandtrø

  Anne-Merethe Lie Solberg

  Direktør

  Alle henvendelser rettes til stiftelsens kontor i Sandefjord.

  Postboks 440 Sentrum
  3201 Sandefjord
  Telefon:
  334 60 290
  Epost:
  post@ajhs.no
 • ÅRSBERETNING
 • STATUTTER

  Statutter for Anders Jahres Humanitære Stiftelse
  Sandefjord

  Fastsatt av styret den 9/3 1967, 8/1 1974, 14/6 1976, 28/6 1978, 7/6 1990, 10/11 1994, 4/3 2005, 9/12 2005, 27/5 2010 og 11/1 2012

  § 1

  GIVERE. GRUNNKAPITAL

  Anders Jahres Humanitære Stiftelse er etablert ved to gavebrev av 28. desember 1966 fra skipsreder Anders Jahre på vegne av Anders Jahres Rederi A/S og Anders Jahres Rederi II A/S som han er eneeier av.

  De verdier som er overdratt ved gavebrevene, utgjør stiftelsens opprinnelige grunnkapital,
  ca. kr 20 000 000.

  Ved gavebrev av 3. april 1973 fra skipsreder Anders Jahre på vegne av Anders Jahres Rederi A/S har han tilført stiftelsens grunnkapital som gave tyve tusen aksjer á kr 100 i Aksjeselskapet Kosmos, pålydende i alt kr 2 000 000, til verdi etter dagens kursnotering ca. kr 17 000 000. Ved gavebrev av 16. november 1973 har skipsreder Anders Jahre ytterlige tilført stiftelsens grunnkapital som gave tyve tusen aksjer á kr 100 i Aksjeselskapet Kosmos, pålydende i alt kr 2 000 000, til verdi etter dagens kursnotering ca. kr 20 000 000.

  Grunnkapital er kr 113,5 mill pr 31.12.2010.

  Anders Jahres Humanitære Stiftelse er forpliktet til å sitte med alle Kosmos-aksjer så lenge donator lever og skal heller ikke senere selge disse uten at stiftelsens styre enstemmig finner at særlige grunner tilsier salg.

  § 2

  STYRET

  Stiftelsen skal ha et styre på fem - syv medlemmer. Disse velger innen sin midte leder og nestleder. Styreleder og ett av de øvrige styremedlemmer bør være hjemmehørende i Vestfold, og en av disse i Sandefjord. Ingen kan fungere som styremedlem etter å ha fylt 75 år.

  Stiftelsens første styre ble oppnevnt av donator.

  Når et styremedlem ønsker å trekke seg ut av styre, passerer aldersgrensen eller avgår ved døden, velger de gjennværende styremedlemmer et nytt medlem i hans sted.

  Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er tilstede. I tilfelle av stemmelikhet, gjør formannens stemme utslaget.

  § 3

  STIFTELSENS SETE

  Stiftelsen skal ha sitt sete og sin regnskapsførsel i Sandefjord.

  § 4

  KAPITALFORVALTNINGEN

  Stiftelsens kapital forvaltes av styret som har å sørge for betryggende regnskapsførsel og revisjon. Styret kan ansette daglig leder eller engasjere forretningsfører og gi ham fullmakt til å undertegne på vegne av stiftelsen. 

  Stiftelsens grunnkapital skal være urørlig. Den kan til enhver tid anbringes i fast eiendom og i førsteklasses aksjer og verdipapirer. 

  Ekstraordinære inntekter og minst 10% av avkastningen skal hvert år tillegges grunnkapitalen.

  § 5

  STIFTELSENS FORMÅL

  Stiftelsen har som formål å støtte tiltak av humanitær, kulturell og sosial art i Norge, med særlig vekt på virksomheter i Sandefjord og Vestfold fylke forøvrig. Under sosiale tiltak skal spesielt hensyn tas til omsorg for eldere.

  Styret foretar utdeling av stiftelsens avkastning minst én gang årlig innen juni måneds utgang. Styret har adgang til å reservere midler til senere utdelinger og til å overføre midler til stiftelsens grunnkapital utover det minimum som er fastsatt i § 4.

  § 6

  ANDERS JAHRES KULTURPRIS

  Stiftelsen utdeler en pris, benevnt "Anders Jahres Kulturpris". Utdeling foretas som regel én gang hvert år. Prisbeløpet, som bør være betydlig, fastsettes av styret for hver enkelt utdeling.

  Kulturprisen skal være en æresbelønning til norske eller utenlandske personer eller institusjoner som har gjort en fremragende innsats fortrinnsvis for norsk kulturliv. Den kan bl.a. tildeles for skapende eller utøvende kunstnerisk virksomhet innen skjønnlitteratur, bildende kunst, arkitektur, musikk, scenekunst, ballett, film og brukskunst, og for forfatter- eller formidlingsvirksomhet av almenkulturell art.

  Styret fastsetter et reglement for utdeling av prisen.

  § 7

  ENDRING AV STATUTTENE

  Disse statutter og reglementet for utdeling av Anders Jahres Kulturpris kan endres etter enstemmig beslutning av stiftelsens styre.

  Det kan imidlertid ikke gjøres endringer i statuttene som berøver stiftelsen dens karakter av mild stiftelse med ideelle og ikke-økonomiske formål.

 • Etiske retningslinjer

  Anders Jahres Humanitære Stiftelse - etiske retningslinjer for god stiftelsesstyring

  Prinsipper

  Etiske retningslinjer omfatter hele stiftelsens organisasjon og alle dens handlinger, så som investeringer, utdelinger, bruk av personer i råd og utvalg og konsulenter etc.

  God stiftelsesstyring handler om styring og kontroll. Den skal gi stifter, mottager av midler, myndigheter og omverdenen trygghet for at formålet innfris og at verdier blir forvaltet på en god måte.

  Anders Jahres Humanitære Stiftelses statutter fastsatt av enstemmig styre, er stiftelsens styringsdokument.  

   

  Konkretisering

  Etiske regler inneholder generelle prinsipper (leveregler) for aktsomhet og skal gjelde for medlemmer av styre, prisutvalg og ansatte i Anders Jahres Humanitære Stiftelse:

  AJHS vil utvise særlig aktsomhet i forbindelse med situasjoner hvor det kan bli reist spørsmål om Stiftelsens integritet eller uavhengighet.

  Ingen skal ta del i eller søke å påvirke en beslutning når det foreligger særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes uavhengighet. Den enkelte har selv ansvaret for å unngå at slike situasjoner oppstår.

  Ingen må kreve, motta eller akseptere tilbud om en utilbørlig fordel fra AJHS’ forbindelser eller av andre.

  Dersom en er i tvil om fordelen er ”utilbørlig”, skal nærmeste overordnede rådspørres. Den overordnede skal særlig vurdere om integritet eller uavhengighet – eller AJHS’ omdømme – kan bli truet om fordelen aksepteres. Ansvaret ligger til slutt hos den enkelte.

  Fortrolighet er en viktig forutsetning for tillit. Alle er pålagt taushetsplikt om fortrolige forhold de i forbindelse med sitt arbeid får vite om AJHS eller søker.

  Stiftelser reguleres av lovverket på samme måte som aksjeselskaper, men er i tillegg også regulert av stiftelsesloven. 

  AJHS er avhengige av omverdenens tillit. Allmennheten må til enhver tid ha tillit til Stiftelsens profesjonalitet og integritet. Det fordrer aktsomhet, redelighet, åpenhet og objektivitet i alle forhold.

   

  Organisasjon

  Styre

  Statuttene er styringsdokumentet. Styret har det øverste ansvar for at stiftelsen blir drevet i samsvar med lover, vedtatte regler og retningslinjer. 

  Prisutvalg

  Prisutvalget handler etter styringsdokument fastsatt av styret, ”Reglement for utdeling av Anders Jahres Kulturpris”.

  Direktør

  Direktøren handler etter stillingsinstruks godkjent av styret og rapporterer til styret.  

   

  Kapitalforvaltning

  Statuttenes §4, 2. avsnitt sier at

  ”Stiftelsens grunnkapital skal være urørlig. Den kan til enhver tid anbringes i fast eiendom og i førsteklasses aksjer og verdipapirer.” 

  Begrepet ”førsteklasses” må forstås slik at alle etiske retningslinjer skal være ivaretatt.

  AJHS forutsetter at førsteklasses selskaper vil bestrebe seg på å følge prinsippene for god eierstyring og selskapsledelse og derigjennom gi den beste avkastning over tid.

  Stiftelsens kapital skal i sin helhet forvaltes på en forsvarlig måte og i henhold til vedtatt forvaltningsstrategi, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning til å ivareta stiftelsens formål (stiftelsesloven §18).

  Stiftelsen forventer at rådgivere og leverandører respekterer våre retningslinjer og bestreber seg på å følge FN’s bærekraftsmål.

   

  Regnskapsførsel

  Lover og forskrifter pålegger Stiftelsen å følge god regnskapsskikk. Det må til enhver tid opptres korrekt. Det skal utvises forsiktighet på alle områder.

   

  Utdeling til vedtektsfestede formål

  Det mottas søknader gjennom hele året. AJHS skalvære forutsigbar med hensyn til årlig søknadsfrist. Alle søknader skal besvares. Søkere som er innenfor kriteriene får skriftlig beskjed om når søknaden vil bli behandlet. Søkere som faller utenfor kriteriene får skriftlig beskjed om at de ikke er kvalifisert.

  Dersom søker har en tilknytning til et styremedlem, medlem av prisutvalg eller til direktøren på en slik måte at det kan stilles spørsmål om habilitet, må det komme tydelig frem når søknaden skal behandles, slik at nødvendige forholdsregler tas. 

   

  Eksterne aktører

  Eksterne aktører er her definert som leverandører innenfor rådgivning og tjenester som stiftelsen benytter innenfor kapitalforvaltning, utdeling og praktiske gjøremål i den daglige kontordrift. 

  Dersom styremedlemmer, medlemmer av prisutvalg eller direktør har særlige interesser, må det opplyses for de øvrige i styret. 

   

  Vedtatt på styremøte 13.03 2007 

  Revidert på styremøte 06.09 2018

  Revidert på styremøte 25.02 2020

   

   

 • Plan for formålsrealisering

  Anders Jahres Humanitære Stiftelse - formålsrealisering

  Vedtatt 07.04.2022

  Anders Jahres Humanitære Stiftelse er en allmennyttig stiftelse og ble etablert i 1966. 

   

  STIFTELSEN

  §5 Stiftelsens formål.

  Stiftelsen har som formål å støtte tiltak av humanitær, kulturell og sosial art i Norge, med særlig vekt på virksomheter i Sandefjord og Vestfold fylke for øvrig. Under sosiale tiltak skal spesielt hensyn tas til omsorg for eldre.

  Styret foretar utdeling av Stiftelsens avkastning minst en gang årlig innen juni måneds utgang. Styret har adgang til å reservere midler til senere utdelinger og til å overføre midler til stiftelsens grunnkapital utover det minimum som er satt i §4.

   

  §6 Anders Jahres Kulturpris

  «Stiftelsen utdeler en pris, benevnt «Anders Jahres Kulturpris». Utdeling foretas som regel en gang hvert år. Prisbeløpet, som bør være betydelig, fastsettes av styret for hver enkelt utdeling.

  Kulturprisen skal være en æresbelønning til norske eller utenlandske personer eller institusjoner som har gjort en fremragende innsats fortrinnsvis for norsk kulturliv. Den kan bl.a. tildeles for skapende eller utøvende kunstnerisk virksomhet innen skjønnlitteratur, bildende kunst, arkitektur, musikk, scenekunst, ballett, film og brukskunst, og for forfatter- eller formidlingsvirksomhet av allmenkulturell art.»

   

  VERDIGRUNNLAG:

  Stiftelsens langsiktige finansielle kapasitet er avkastning på egenkapitalen, som setter rammene for Stiftelsens drift og formålstidelinger,

   

  STRATEGI:

  •       Stiftelsen bidrar med tildelinger til ulike formål, blant søkerne fokuseres på grupper, lag og foreninger.
  •       Stiftelsen støtter tiltak som dekker bredt, lokalt, regionalt og nasjonalt.
  •       Stiftelsen bidrar med tildelinger der det offentlige ikke strekker til.
  •       Stiftelsen samarbeider med andre stiftelser for å sikre finansiering av større prosjekter.
  •       Stiftelsen har et særskilt ansvar i forbindelse med utdelingen av Anders Jahres Kulturpris.

   

  RETNINGSLINJER:

  Stiftelsen skal sørge for stabilitet og forutsigbarhet når det gjelder de årlige tildelinger. 

  Stiftelsen skal gjennom de økonomiske tildelingene bidra til de ulike prosjekter blir realisert. 

  Styret legger til grunn at de søkere som mottar midler er i stand til å gjennomføre prosjektene på en forsvarlig måte. 

  Styret oppnevner medlemmene i priskomiteen som foreslår kandidatene til Anders Jahres Kulturpris.

  Søknader for tiltak av partipolitisk eller religiøs karakter ansees som ikke støtteverdige

   

  BEHANDLING AV SØKNADER: 

  Alle søknader styrebehandles. 

  Mottatte søknader behandles innen søknadsfrist. 

  Styremedlemmene i Stiftelsen får en sammenfattet presentasjon av hver søknad, utformet av  administrasjonen, og treffer sine beslutninger på bakgrunn av relevante opplysninger som har fremkommet i skriftlig form og under selve styrebehandlingen. 

  Styret kan beslutte å behandle søknader som har innkommet etter ordinær søknadsfrist, som krever særskilt oppmerksomhet

  Styret orienteres i hvert styremøte om status for tildelingene.