Om stiftelsen

Anders Jahres Humanitære Stiftelse er etablert ved to gavebrev av 28. desember 1966 fra Anders Jahre. Den opprinnelige grunnkapital var kr 20 mill. Senere, 1973 ble stiftelsen tilført ennå to gavebrev fra Anders Jahre på henholdsvis 20 000 aksjer i Aksjeselskapet Kosmos, kursverdi den gang ca kr 17 mill, samt ytterligere 20 000 aksjer litt senere på året til kursverdi den gang ca kr 20 mill.

Stiftelsen har som formål å støtte tiltak av humanitær, kulturell og sosial art i Norge, med særlig vekt på virksomheter i Sandefjord og Vestfold fylke for øvrig. Under sosiale tiltak skal spesielt hensyn tas til omsorg for eldre.

Styret foretar utdeling en gang i året, innen utgangen av juni. Det er til nå utdelt totalt i størrelsesorden 220 mill. kroner til de fastsatte formål siden Stiftelsens opprettelse i 1966.

Stiftelsen har utdelt Anders Jahres Kulturpris siden 1990. Prisbeløpet, som bør være betydelig, fastsettes av styret for hver enkelt utdeling. Kulturprisen skal være en æresbelønning til norske eller utenlandske personer eller institusjoner som har gjort en fremdragende innsats fortrinnsvis for norsk kulturliv.

Anders Jahre etablerte for øvrig i 1953 Anders Jahres fond til vitenskapens fremme. Fondet støtter medisinsk og juridisk forskning fortrinnsvis ved Universitetet i Oslo og forskning på kjemiens og skipsbyggningens område fortrinnsvis ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet i Trondheim. Fondet har utdelt mer enn 250 mill. kroner til de fastsatte formål.

 • ORGANISASJON/ STYRE

  Styret i Anders Jahres Humanitære Stiftelse

  Svein Aaser

  Styreleder

  Herbjørn Hansson

  Åse Kleveland

  Bentein Baardson

  Odd Gleditsch d.y.

  Hilde Glenne

  Anne-Merethe Lie Solberg

  Direktør

  Alle henvendelser rettes til stiftelsens kontor i Sandefjord.

  Postboks 440 Sentrum
  3201 Sandefjord
  Telefon:
  33 46 02 90
  Epost:
  post@ajhs.no
 • ÅRSBERETNING
 • STATUTTER

  Statutter for Anders Jahres Humanitære Stiftelse
  Sandefjord

  Fastsatt av styret den 9/3 1967, 8/1 1974, 14/6 1976, 28/6 1978, 7/6 1990, 10/11 1994, 4/3 2005, 9/12 2005, 27/5 2010 og 11/1 2012

  § 1

  GIVERE. GRUNNKAPITAL

  Anders Jahres Humanitære Stiftelse er etablert ved to gavebrev av 28. desember 1966 fra skipsreder Anders Jahre på vegne av Anders Jahres Rederi A/S og Anders Jahres Rederi II A/S som han er eneeier av.

  De verdier som er overdratt ved gavebrevene, utgjør stiftelsens opprinnelige grunnkapital,
  ca. kr 20 000 000.

  Ved gavebrev av 3. april 1973 fra skipsreder Anders Jahre på vegne av Anders Jahres Rederi A/S har han tilført stiftelsens grunnkapital som gave tyve tusen aksjer á kr 100 i Aksjeselskapet Kosmos, pålydende i alt kr 2 000 000, til verdi etter dagens kursnotering ca. kr 17 000 000. Ved gavebrev av 16. november 1973 har skipsreder Anders Jahre ytterlige tilført stiftelsens grunnkapital som gave tyve tusen aksjer á kr 100 i Aksjeselskapet Kosmos, pålydende i alt kr 2 000 000, til verdi etter dagens kursnotering ca. kr 20 000 000.

  Grunnkapital er kr 113,5 mill pr 31.12.2010.

  Anders Jahres Humanitære Stiftelse er forpliktet til å sitte med alle Kosmos-aksjer så lenge donator lever og skal heller ikke senere selge disse uten at stiftelsens styre enstemmig finner at særlige grunner tilsier salg.

  § 2

  STYRET

  Stiftelsen skal ha et styre på fem - syv medlemmer. Disse velger innen sin midte leder og nestleder. Styreleder og ett av de øvrige styremedlemmer bør være hjemmehørende i Vestfold, og en av disse i Sandefjord. Ingen kan fungere som styremedlem etter å ha fylt 75 år.

  Stiftelsens første styre ble oppnevnt av donator.

  Når et styremedlem ønsker å trekke seg ut av styre, passerer aldersgrensen eller avgår ved døden, velger de gjennværende styremedlemmer et nytt medlem i hans sted.

  Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er tilstede. I tilfelle av stemmelikhet, gjør formannens stemme utslaget.

  § 3

  STIFTELSENS SETE

  Stiftelsen skal ha sitt sete og sin regnskapsførsel i Sandefjord.

  § 4

  KAPITALFORVALTNINGEN

  Stiftelsens kapital forvaltes av styret som har å sørge for betryggende regnskapsførsel og revisjon. Styret kan ansette daglig leder eller engasjere forretningsfører og gi ham fullmakt til å undertegne på vegne av stiftelsen. 

  Stiftelsens grunnkapital skal være urørlig. Den kan til enhver tid anbringes i fast eiendom og i førsteklasses aksjer og verdipapirer. 

  Ekstraordinære inntekter og minst 10% av avkastningen skal hvert år tillegges grunnkapitalen.

  § 5

  STIFTELSENS FORMÅL

  Stiftelsen har som formål å støtte tiltak av humanitær, kulturell og sosial art i Norge, med særlig vekt på virksomheter i Sandefjord og Vestfold fylke forøvrig. Under sosiale tiltak skal spesielt hensyn tas til omsorg for eldere.

  Styret foretar utdeling av stiftelsens avkastning minst én gang årlig innen juni måneds utgang. Styret har adgang til å reservere midler til senere utdelinger og til å overføre midler til stiftelsens grunnkapital utover det minimum som er fastsatt i § 4.

  § 6

  ANDERS JAHRES KULTURPRIS

  Stiftelsen utdeler en pris, benevnt "Anders Jahres Kulturpris". Utdeling foretas som regel én gang hvert år. Prisbeløpet, som bør være betydlig, fastsettes av styret for hver enkelt utdeling.

  Kulturprisen skal være en æresbelønning til norske eller utenlandske personer eller institusjoner som har gjort en fremragende innsats fortrinnsvis for norsk kulturliv. Den kan bl.a. tildeles for skapende eller utøvende kunstnerisk virksomhet innen skjønnlitteratur, bildende kunst, arkitektur, musikk, scenekunst, ballett, film og brukskunst, og for forfatter- eller formidlingsvirksomhet av almenkulturell art.

  Styret fastsetter et reglement for utdeling av prisen.

  § 7

  ENDRING AV STATUTTENE

  Disse statutter og reglementet for utdeling av Anders Jahres Kulturpris kan endres etter enstemmig beslutning av stiftelsens styre.

  Det kan imidlertid ikke gjøres endringer i statuttene som berøver stiftelsen dens karakter av mild stiftelse med ideelle og ikke-økonomiske formål.